Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er fagmyndigheten som skal koordinere forebyggende sikkerhetstiltak og kontrollere sikkerhetstilstanden i de virksomheter som omfattes av sikkerhetsloven.

Forebyggende sikkerhetstjeneste omfatter i Norge alle tiltak for å sikre skjermingsverdig informasjon og skjermingsverdige objekter mot sikkerhetstruende virksomhet som spionasje, sabotasje og terrorhandlinger. Det er informasjon og objekter med betydning for rikets selvstendighet og sikkerhet som i denne sammenheng regnes som skjermingsverdige. Selve arbeidet med å skjerme informasjon og objekter skjer i alle offentlige og private virksomheter som håndterer skjermingsverdig informasjon eller objekter. Dette er stats- og kommuneforvaltningen, samt private virksomheter som sikkerhetsloven gjelder for. Dette kan for eksempel være leverandører av varer eller tjenester til det offentlige i forbindelse med sikkerhetsgraderte anskaffelser. NSM er også utøvende organ i forholdet til andre land og internasjonale organisasjoner.

Data-Secure AS: Vi benytter metoder godkjent av Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

NSM står bak Norges høyeste offentlige sikkerhetsklarering for destruksjon av lagringsmedier. Data-Secure AS benytter NSM-godkjente metoder for å destruere gradert materiale stedlig hos oppdragsgiveren. I tillegg er Data-Secures operatører sikkerhetsklarert av NSM.

Gradert, sensitiv og vanlig informasjon

Data-Secure bruker de samme strenge rutinene for destruksjon av gradert, sensitivt og "vanlig" usensitiv informasjon. Du kan derfor være trygg på at dine data blir behandlet etter landets strengeste regler for sikkerhet og personvern. Vi utsteder også slettesertifikat for gradert materiale og slettebevis for sensitiv og annen informasjon.